วิธีการจัดเรียงบรรณานุกรม (ตามลำดับอักษร)
Guides

วิธีการจัดเรียงบรรณานุกรม (ตามลำดับอักษร)

หลักเกณฑ์การเขียนและเรียงบรรณานุกรม

1.เขียนคำว่า “บรรณานกรม”  หรือหากเป็นบทนิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำว่า “BIBLIOGRAPHY”  ไว้กลางหน้ากระดาษ

2.เริ่มต้นเขียนติดริมขอบกระดาษที่เว้นไว้ประมาณ 1.5 นิ้ว  หากบรรทัดเดียวไม่จบบรรทัดถัดไปย่อเข้ามา 7 ระยะตัวอักษร

3.เมื่อรวมวัสดุสารนิเทศได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว  ให้จัดเรียงรายการบรรณานุกรมต่าง ๆ โดยแยกจัดเรียงภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ  โดยยึดหลักการเรียงตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้

            3.1  เรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ ตัว ฤ,ฤา เรียงไว้หลังตัวอักษร ร และตัว ฦ , ฦา  เรียงไว้หลังอักษร ล เช่น

เรียงลำดับอักษรจาก ก - ฮ

                        กานดา

                        จันทร์จิรา

                        ชบาไพร

                        รัติกาล

                        ฤดี

                        ฤาษี

                        ลิขสิทธิ์

                        ฦชา

                        วนิดา

                        อารีย์

            3.2 เรียงตามลำดับรูปพยัญชนะสระที่ปรากฏ  โดยไม่คำนึงถึงเสียงอ่าน เช่น

                        ทราย เรียงไว้ที่กลุ่มพยัญชนะ  ท

                        หย่า เรียงไว้ที่กลุ่มพยัญชนะ ห

                        อย่า เรียงไว้ที่กลุ่มพยัญชนะ อ

            3.3 คำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเดียวกัน ให้เรียงลำดับของตัวอักษรตัวถัดไป  โดยเรียงคำที่ประกอบด้วยตัวพยัญชนะล้วนไว้ก่อนคำที่มีรูปสระ เช่น

                        ชดช้อย

                        ชมัยพร

                        ชลธิชา

                        ชวน

                        ชาติชาย

                        เชย

เรียงลำดับของตัวอักษร

            3.4 คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะเดียวกัน  และมีรูปสระกำกับ ให้เรียงตามรูปสระ ดังนี้

                        -ะ                    กะรัต

                        กั                     กังสดาล

                        กัะ                   กั๊วะ

                        -า                     กานดา

                        กำ                   กำปั้น

                        กิ                     กินรี

                        กี                     กีรติ

                        กึ                     กึ๋น

                        กื                     กือเจริญ

                        กุ                     กุลสตรี

                        กู                     กูลเกื้อ

                        เ-                     เก็จแก้ว

                        เ-ะ                   เกะกะ

                        เ-า                   เกาเหลา

                        เ-าะ                 เกาะแกะ

                        แ-                    แกนกลาง

                        แ-ะ                  แกะรอย

                        โ-                    โกมล

                        โ-ะ                  โก๊ะตี๋

                        ใ-                     ใกล้บ้าน

                        ไ-                    ไกรสร

            3.5 คำที่มีวรรณยุกต์กำกับ เรียงโดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับวรรณยุกต์ เช่น

                        ป้องกัน

                        ปองพอง

                        ป่าชายเลน

                        ป้านน้ำชา

                        ป่าละเมาะ

การอ้างอิงส่วนท้ายรายงาน

            3.6 ตัวเลข สัญลักษณ์ และคำย่อ  ให้เรียงตามเสียงอ่าน

                        ดอกซ่อนกลิ่น

                        ดร.อาทิตย์

                        ยี่ภู่

                        20 นาที

            3.7 อักษรย่อเรียงไว้ก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน เช่น

                        ก.  ศยามานนท์

                        ก.  สุรางคนางค์

                        กฤษณา  อโศกสิน

                        กาญจนา  เพชรมณี

4.การเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ  ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้

               4.1 เรียงตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ A-Z  โดยให้เรียงตามลำดับตัวอักษรแบบคำต่อคำ คือ ดูคำแต่ละคำ ในแต่ละคำ  ให้ดูตามลำดับอักษรตัวแรก  ถ้าอักษรตัวแรกเหมือนกัน  ก็เรียงตามตัวที่สอง  ถ้าตัวที่สองหมือนกัน  ก็เรียงตามตัวที่สาม ไปเรื่อย ๆ  และถ้าคแรกเหมือนกัน ก็เรียงตามคำที่สอง  คำที่สองเหมือนกันก็ดูคำที่สาม ไปเรื่อย ๆ เช่น

                        Tea New  England

                        Ten New York

                        Tennis Newman

                        Tense  Newspaper

               4.2 คำที่ปรากฏเครื่องหมาย & ให้เรียงเหมือนคำว่า  “and” เช่น

                        England & Canada

                        England and her colonies

              4.3 คำที่มีการตัดทอนให้สั้นลงโดยใช้เครื่องหมาย  Apostrophe (‘)  เช่น Who’s หรือ Isn’t  ฯลฯ  ให้นับเป็นคำเดียวกัน  โดยไม่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมาย เช่น 

                        Boy’s book of body

                        Boys will be boys

            4.4 คำที่ขึ้นต้นด้วย article ให้เรียงตามลำดับตัวอักษรของคำถัดไป  โดยไม่คำนึงถึง article  และถ้า article  ที่ไม่ใช่คำแรกของชื่อเรื่อง  ให้เรียงตามลับอักษรเหมือนคำทั่วไป เช่น

                        Animus and animal

                        Between people

                        A Jungian model  of adult

              4.5 คำนำหน้าชื่อ เช่น M’ Mc หรือ Mac  ให้เรียงตามชื่อที่ปรากฏ โดยไม่ต้องคำนึงถึงปรากฏ  โดยไม่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมาย เช่น

                        MacArthur

                        Mcallister

                        M’ Carthy

5.การเรียงรายการ

              บรรณานุกรมกรณีผู้แต่งคนแรกมีชื่อหรือนามสกุลเหมือนกัน ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

              5.1  ผู้แต่งชายไทย  ชื่อเหมือนกัน ให้เรียงตามนามสกุล ชาวต่างประเทศนามสกุลเหมือนกันเรียกตาม  อักษรของชื่อต้น  และชื่อกลาง เช่น

                        สมศักดิ์  เมธีปกรณ์

                        สมศักดิ์  ศรีมาโนชน์

                        William, J.

                        William, T.M.

              5.2 เรียงรายการบรรณานุกรมที่มีชื่อผู้แต่งคนเดียวไว้ก่อนรายการที่มีผู้แต่งหลายคน เช่น

                        สุชา  จันทร์เอม

                        สุชา  จันทร์เอม , และสุรางค์  จันทร์เอม

                        Bass, B.M.

                        Bass. B.M. & Avolio , B.J.

              5.3 รายการบรรณานุกรมที่มีชื่อผู้แต่งเหมือนกันทุกคน  ให้จัดเรียงตามปีที่พิมพ์ เช่น

                        พวา  พันธ์เมฆา.(2538).

                        พวา  พันธ์เมษา.(2540).

                        Hersey, P & Blanchard, T. (1989).

                        Hersey, P.& Blachard, T. (1999) .

              5.4 รายการบรรณานุกรมที่มีชื่อผู้แต่งคนแรกซ้ำกัน  ให้เรียงตามชื่อผู้แต่งคนลำดับต่อมา เช่น

                        เกษมสุข   เฉลียวศักดิ์ , และวรรณี ลิมอักษร

                        เกษมสุข  เฉลียวศักดิ์, และศุภาวดี บุญวงศ์

Read More หากสนใจ จัดฟอร์แมต รายงาน และงานวิจัย กับเรา คลิกที่นี่