คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
Guides

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

เราได้รวบรวมคู่มือในการจัดรูปแบบ format วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไว้ด้านล่าง สนใจคลิกตามลิงค์เพื่อไปดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยแต่ละที่ได้เลย หรือหากสนใจให้เราช่วยจัดรูปแบบให้ เรายินให้บริการ ติดต่อเราได้เลยโดยตรงที่ไลน์ ไอดี: smartformat หรือที่อีเมล smartformatting@gmail.com ค่ะ

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ./CU
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก./KU
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข./KKU
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช./CMU
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ./TSU
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ./KMUTT
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ./KMUTNB
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส.
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ./TU
 10. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร./NMU
 11. มหาวิทยาลัยบูรพา มบ./BUU
 12. มหาวิทยาลัยพะเยา มพ./UP
 13. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร/MCU
 14. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร/MBU
 15. มหาวิทยาลัยมหิดล MU
 16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ./MJU
 17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล./MFU
 18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล./WU
 19. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว/SWU
 20. มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก./SU
 21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ./PSU
 22. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 23. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส./KSU
 24. มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ./NPU
 25. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร./PNU
 26. มหาวิทยาลัยนเรศวร มน./NU
 27. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส./MSU
 28. มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร./RU
 29. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ./STOU
 30. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ./UBU
 31. ถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 32. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มรกจ./KRU
 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ./KPRU
 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ./CRU
 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย./CPRU
 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ช./CRRU
 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม./CMRU
 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท./TRU
 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ./DRU
 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน./NPRU
 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม./NRRU
 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มรนศ./NSTRU
 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มรนว./NSRU
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส./BSRU
 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร./BRU
 46. หาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พน./PNRU
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มรอย./ARU
 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มรพส./PSRU
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ./PBRU
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มรพช./PCRU
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ./PKRU
 52. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม./RMU
 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย./YRU
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ม.รอ./RERU
 55. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร./RRU
 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มรรพ./RBRU
 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป./LPRU
 58. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล./LRU
 59. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มรว./VRU
 60. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก./SSKRU
 61. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มรสน./SNRU]
 62. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข./SKRU
 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มรภ.สส./SSRU
 64. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส./SRU
 65. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ม.รภ.สร./SRRU
 66. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มรมจ./MCRU
 67. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด./UDRU
 68. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ./URU
 69. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี